Blog

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU Z DNIA 22.01.2023r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest Wioleks.pl Dariusz Bałtowski, z siedzibą na ul. Adama Mickiewicza 2d, 37-110 Żołynia (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/wioleks (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano 1 (słownie: jedną) nagrodę – dla 1 osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodą jest PUFA ZE SCHOWKIEM O WYMIARZE 60x60x41cm.
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu https://www.facebook.com/wioleks
 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/wioleks/posts/pfbid02LR9mWR3CRiwKsFJcRazCxYkYmmkCMrEYH876MWnUqcpAPzsSbGXd9SCSnjWXRUqVl
 2. Konkurs trwa od dnia 22.01.2023 r godz. 00:00 do 29.01.2023 r. godz. 23:59.

5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

Dodanie w komentarzu Posta Konkursowego zdjęcia aranżacji, na której jest zamieszczony minimum jeden meble kupiony na wioleks.pl.

 1. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/wioleks

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium najciekawszej aranżacji wyłonionej przez Komisję składającą się z 3 (słownie: trzech) osób. 
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.  
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/wioleks
 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u –  wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
 8. imię i nazwisko
 9. adres korespondencyjny
 10. numer telefonu
 11. adres mailowy
 12. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 13. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 14. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika.

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 4. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 6. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 7. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 8. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.01.2023 r. i obowiązuje do 31.01.2023r. 
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Commenting: OFF

Wiemy, że cenisz sobie klasę i nietuzinkowy wygląd. 😎Wyobraź sobie teraz, że przychodzisz do domu i czujesz przyjemny charakterystyczny zapach skóry, po czym oddajesz się błogiemu odpoczynku na przyjemnej, delikatnej w dotyku nowej kanapie lub fotelu. Piękne, prawda? 😊

 

Skóra naturalna jest doskonałym wyborem dla osób, które przede wszystkim stawiają na najwyższą jakość.✨ Pamiętaj, że takie meble należą do najtrwalszych i najbardziej eleganckich. 

 

✅Zalety skóry naturalnej:

👉jest uniwersalnie piękna,

👉nie powoduje uczuleń i podrażnień,

👉jest bardzo trwała,

👉wprowadza do wnętrza przyjazny, naturalny klimat.

 

❌Wady skóry naturalnej:

👉wyższa cena materiału, a przez to końcowego produktu,

👉nie jest odporna na wiele niekorzystnych czynników – np. wysoką temperaturę, zalanie czy środki chemiczne,

👉wymaga konserwacji.

 

Popatrzmy teraz na to z drugiej strony… Niekoniecznie planujesz wydawać dużo pieniędzy, a chcesz, żeby Twoje meble miały podobny wygląd do skórzanych?

 

Nazywana popularnie “eko- skórą” lub “skajem”, jest materiałem sztucznym, który przypomina skórę naturalną. Choć uzyskano prawie idealne odwzorowanie wyglądu surowca, to posiada ona zupełnie inne właściwości.

 

✅ Zalety skóry syntetycznej:

👉odporność na wodę,

👉łatwa w utrzymaniu,

👉nie wymaga konserwacji,

👉dużo tańsza od skóry naturalnej,

👉dostępna w ogromnym wyborze kolorów i faktur.

 

❌Wady skóry syntetycznej:

👉jest mniej wytrzymała niż skóra naturalna,

👉nieprzyjemny zapach,

👉materiał słabej jakości (najczęściej pokryty polipropylenem) ma tendencję do kruszenia się i pękania,

👉wiele osób nie wyobraża sobie, aby produkt syntetyczny mógł konkurować z naturalnym,

👉mniej efektowny wygląd w stosunku do skóry naturalnej.

 

Zatem co wybrać? To już oczywiście kwestia indywidualna.

Jeśli zależy Ci na luksusowych meblach na lata, wybierz meble z tapicerką ze skóry naturalnej.

Jeśli kluczową rolę odgrywa cena💰, ale chcesz mieć stylowe meble, zdecyduj się na ekoskórę.

 

👉A może kompromis? I użycie zarówno jednego jak i drugiego materiału? 🤝

 

PS. Warto też pamiętać, że skórę naturalną również można mianować tą “EKO”.

W przeciwieństwie do skóry syntetycznej (zrobionej z tworzyw sztucznych) jest w pełni biodegradowalna, przez co bardzo przyjazna dla środowiska.🌱🌿

Commenting: OFF

W jaki sposób czekanie ponad miesiąc na meble ZAOSZCZĘDZI sporo Twoich pieniędzy i czasu?

Zastanawiasz się gdzie kupić meble?

Poniżej 4 WSKAZÓWKI! 🤭

💸CENA

Meble w dużych sklepach meblowych są zdecydowanie atrakcyjniejsze ze względu na stosunkowo niską cenę.

Często jest to jednak oszczędność tylko pozorna – korzystna cena nie bierze się znikąd i wynika bezpośrednio z jakości wykorzystanych materiałów.

Meble prosto od producenta, są bez wątpienia droższe. Możesz potraktować je jako inwestycję, a nie zakup. Są one o wiele trwalsze i będą służyć Ci przez wiele lat.

 

⏳CZAS REALIZACJI

Wykonawca detaliczny tworzący swoje wyroby na zamówienie oczywiście nie jest w stanie wykonać kilkuset kanap dziennie, ale za to może stworzyć wyjątkowe produkty tylko dla Ciebie – warto zatem raz poczekać, niż tracić czas na szukanie nowych mebli co parę sezonów. 😉

 

💎JAKOŚĆ

Na jakość mebli składa się kilka aspektów, m.in.: jakość projektu mebla, jakość materiałów czy jakość samego wykonania. Dopiero wszystkie te czynniki razem sprawiają, że mebel nie tylko jest wart swojej ceny, ale też jest bezpieczny i komfortowy. Jakość wydłuża też trwałość mebli, dlatego jeśli zainwestujesz w nie większą sumę, w dłuższej perspektywie zaoszczędzisz – unikniesz konieczności szybkiej wymiany mebli z powodu niskiej jakości.

 

⚙️ MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI

Najistotniejszą z wad sieciówek jest brak możliwości spersonalizowania produktów do własnych potrzeb. Przecież żaden duży przedsiębiorca nie dostosuje specjalnie linii produkcyjnej tylko dlatego, że potrzebujesz wersalki krótszej o 10 cm🤔. A wykorzystywane materiały? Nawet jeśli spodoba Ci się jakaś sofa, ale chcesz inny kolor, a najlepiej inną tkaninę, to często nie masz możliwości wyboru.

 

Podsumowując, jeśli zależy Ci na szybkim zakupie i masz ograniczony budżet wybierz łatwo dostępne meble z sieciówek. 🛍

Natomiast jeżeli nic Cię nie goni 😁i zależy Ci na jakości wykonania oraz niepowtarzalności, zamów meble bezpośrednio u producenta, np. u nas. 🙂

 

Commenting: OFF

Prostota, minimalizm, surowy charakter – bez wątpienia to najważniejsze cechy wnętrz loftowych, które nadają wręcz poprzemysłowego charakteru. I wcale nie musisz mieszkać w starej fabryce, aby móc cieszyć się urokami, jaki daje styl industrialny – wystarczy, że dostosujesz się do panujących w nim złotych zasad, a w swoim mieszkaniu, rodzinnym domu, czy nawet tym wynajmowanym stworzysz przemysłowy klimat, który jest tak bardzo popularny. Poznaj styl loftowy!

Czytaj dalej…

Commenting: OFF

Łagodne detale, proste kształty, pastelowe kolory – to główne cechy stylu skandynawskiego, który podbił nasze serca i od kilku sezonów nie schodzi z podium. Należąca do niego sofa to mebel o maksymalnej użyteczności i funkcjonalności. Powinna przywodzić na myśl spokój, pełną harmonię i naturę. W połączeniu z lekkością i pewną dozą surowości sprawdza się w niewielkich wnętrzach. Jak zatem urządzić salon w stylu skandynawskim w mieszkaniu? Jaką sofę wybrać, aby poczuć się w nim elegancko i w zgodzie z naturą? Przeczytaj o tym w naszym artykule!

Czytaj dalej…

Commenting: OFF

Aranżacje tarasów i przydomowych ogrodów w ostatnich latach zdobyły bardzo dużą popularność. To swego rodzaju przedłużenie domu i zyskanie dodatkowego miejsca do odpoczynku. Oczywiście nie ma w tym nic dziwnego – zagospodarowanie tej przestrzeni to rozwiązanie komfortowe i praktyczne. Do najchętniej wybieranych należy sofa ogrodowa. Pomieści ona znaczną część domowników, jak i gości. Można się na niej wygodnie rozsiąść i delektować urokami lata, jak i zimy. Wystarczy, że postawisz na sofę całoroczną!

Czytaj dalej…

Commenting: OFF

Meble dębowe niemal od zawsze są traktowane jako synonim trwałości i piękna. Bardzo chętnie wybieramy je do sypialni i to nie tylko w formie najlepszego łóżka. Planując jej aranżację warto również skupić się na elementach, które zapewnią dodatkowe miejsce do przechowywania. Do takich mebli należą szafki nocne. Te wykonane z drewna dębowego są solidne, dostojne i niezwykle eleganckie. Poznaj moc jaką ma stolik nocny, który może wypełnić Twoją sypialnię!

Czytaj dalej…

Commenting: OFF

Jadalnia to najczęściej wydzielona strefa w salonie, która łączy ze sobą kuchnię. Służy oczywiście do spożywania posiłków, więc jest niezbędna w każdym domu, czy mieszkaniu. Bez względu na to jaki jest Twój metraż warto pomyśleć o dobrze zagospodarowanej części jadalnianej, która będzie sprzyjać nie tylko w codzienności, ale i od święta. Nasz dzisiejszy artykuł podpowie Ci jak wybrać idealny stół i krzesła do jadalni w 3 topowych i nieprzemijających stylach. Zaczynajmy!

Czytaj dalej…

Commenting: OFF

Ciągła pogoń, życie w biegu, napięcie, które pod koniec tygodnia daje się nam we znaki. Kto z nas nie marzy o odpoczynku, który będzie na naprawdę wysokim poziomie? Teraz może dać Ci to jeden mebel, jakim jest fotel z funkcją relax. To luksus, który może stać w Twoim salonie. Zaprojektowany tak, aby można było sterować nim elektrycznie daje poczucie głębokiego odprężenia. Gwarantujemy Ci, że już nie powrócisz do tradycyjnego fotela, który nie posiada tej funkcji. Przenieś się w błogi stan razem z nami!

Czytaj dalej…

Commenting: OFF
Show More Posts
Verified by MonsterInsights